Skip to content

Документація API / pinia

Модуль: pinia

Перелік

Інтерфейси

Тип псевдоніми

PiniaStorePlugin

Ƭ PiniaStorePlugin: PiniaPlugin

Плагін для розширення кожного сховища.

Заборонено

використовуйте PiniaPlugin натомість


StateTree

Ƭ StateTree: Record<string | number | symbol, any>

Загальний стан сховища


Store

Ƭ Store<Id, S, G, A>: _StoreWithState<Id, S, G, A> & UnwrapRef<S> & _StoreWithGetters<G> & _ActionsTree extends A ? {} : A & PiniaCustomProperties<Id, S, G, A> & PiniaCustomStateProperties<S>

Тип сховища для створення сховища.

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string = string
Sextends StateTree = {}
G{}
A{}

StoreActions

Ƭ StoreActions<SS>: SS extends Store<string, StateTree, _GettersTree<StateTree>, infer A> ? A : _ExtractActionsFromSetupStore<SS>

Витягує дії за типом сховища. Працює як зі сховищем композиційного API, так і зі сховищем опційного.

Параметри типу

Ім'я
SS

StoreGeneric

Ƭ StoreGeneric: Store<string, StateTree, _GettersTree<StateTree>, _ActionsTree>

Загальна та небезпечна версія сховища. Не дає збою при доступі через рядки, що значно спрощує написання загальних функцій, які не зважають на тип переданого сховища.


StoreGetters

Ƭ StoreGetters<SS>: SS extends Store<string, StateTree, infer G, _ActionsTree> ? _StoreWithGetters<G> : _ExtractGettersFromSetupStore<SS>

Витягує гетери сховища. Працює як зі сховищем композиційного API, так і зі сховищем опційного.

Параметри типу

Ім'я
SS

StoreOnActionListener

Ƭ StoreOnActionListener<Id, S, G, A>: (context: StoreOnActionListenerContext<Id, S, G, {} extends A ? _ActionsTree : A>) => void

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
GG
AA

Оголошення типу

▸ (context): void

Аргумент store.$onAction()

Параметри
Ім'яТип
contextStoreOnActionListenerContext<Id, S, G, {} extends A ? _ActionsTree : A>
Повертає

void


StoreOnActionListenerContext

Ƭ StoreOnActionListenerContext<Id, S, G, A>: _ActionsTree extends A ? _StoreOnActionListenerContext<StoreGeneric, string, _ActionsTree> : { [Name in keyof A]: Name extends string ? _StoreOnActionListenerContext<Store<Id, S, G, A>, Name, A> : never }[keyof A]

Об'єкт контексту, що передається до функцій зворотного виклику store.$onAction(context => {}) ЗАВДАННЯ: повинен мати лише ідентифікатор, сховище та дії для створення відповідного об'єкта

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
GG
AA

StoreState

Ƭ StoreState<SS>: SS extends Store<string, infer S, _GettersTree<StateTree>, _ActionsTree> ? UnwrapRef<S> : _ExtractStateFromSetupStore<SS>

Витягує стан типу сховища. Працює як зі сховищем Setup, так і зі сховищем Options. Зверніть увагу, що це розгортає посилання.

Параметри типу

Ім'я
SS

SubscriptionCallback

Ƭ SubscriptionCallback<S>: (mutation: SubscriptionCallbackMutation<S>, state: UnwrapRef<S>) => void

Параметри типу

Ім'я
S

Оголошення типу

▸ (mutation, state): void

Функція зворотного виклику підписки

Parameters
Ім'яType
mutationSubscriptionCallbackMutation<S>
stateUnwrapRef<S>
Повертає

void


SubscriptionCallbackMutation

Ƭ SubscriptionCallbackMutation<S>: SubscriptionCallbackMutationDirect | SubscriptionCallbackMutationPatchObject<S> | SubscriptionCallbackMutationPatchFunction

Об'єкт контексту, який передається у функцію зворотного виклику підписки.

Параметри типу

Ім'я
S

_ActionsTree %{#Type-Aliases-_ActionsTree}%

Ƭ _ActionsTree: Record<string, _Method>

Тип об'єкта дій. Лише для внутрішнього використання


_Awaited %{#Type-Aliases-_Awaited}%

Ƭ _Awaited<T>: T extends null | undefined ? T : T extends object & { then: (onfulfilled: F) => any } ? F extends (value: infer V, ...args: any) => any ? _Awaited<V> : never : T

Параметри типу %{#Type-Aliases-_Awaited-Type-parameters}%

Ім'я
T

_DeepPartial %{#Type-Aliases-_DeepPartial}%

Ƭ _DeepPartial<T>: { [K in keyof T]?: _DeepPartial<T[K]> }

Рекурсивний Partial<T>. Використовується ['$patch'].

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_DeepPartial-Type-parameters}%

Ім'я
T

_ExtractActionsFromSetupStore %{#Type-Aliases-_ExtractActionsFromSetupStore}%

Ƭ _ExtractActionsFromSetupStore<SS>: SS extends undefined | void ? {} : _ExtractActionsFromSetupStore_Keys<SS> extends keyof SS ? Pick<SS, _ExtractActionsFromSetupStore_Keys<SS>> : never

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_ExtractActionsFromSetupStore-Type-parameters}%

Ім'я
SS

_ExtractActionsFromSetupStore_Keys %{#Type-Aliases-_ExtractActionsFromSetupStore_Keys}%

Ƭ _ExtractActionsFromSetupStore_Keys<SS>: keyof { [K in keyof SS as SS[K] extends _Method ? K : never]: any }

Тип, що дозволяє рефакторинг через IDE. Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_ExtractActionsFromSetupStore_Keys-Type-parameters}%

Ім'я
SS

_ExtractGettersFromSetupStore %{#Type-Aliases-_ExtractGettersFromSetupStore}%

Ƭ _ExtractGettersFromSetupStore<SS>: SS extends undefined | void ? {} : _ExtractGettersFromSetupStore_Keys<SS> extends keyof SS ? Pick<SS, _ExtractGettersFromSetupStore_Keys<SS>> : never

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_ExtractGettersFromSetupStore-Type-parameters}%

Ім'я
SS

_ExtractGettersFromSetupStore_Keys %{#Type-Aliases-_ExtractGettersFromSetupStore_Keys}%

Ƭ _ExtractGettersFromSetupStore_Keys<SS>: keyof { [K in keyof SS as SS[K] extends ComputedRef ? K : never]: any }

Тип, що дозволяє рефакторинг через IDE. Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_ExtractGettersFromSetupStore_Keys-Type-parameters}%

Ім'я
SS

_ExtractStateFromSetupStore %{#Type-Aliases-_ExtractStateFromSetupStore}%

Ƭ _ExtractStateFromSetupStore<SS>: SS extends undefined | void ? {} : _ExtractStateFromSetupStore_Keys<SS> extends keyof SS ? _UnwrapAll<Pick<SS, _ExtractStateFromSetupStore_Keys<SS>>> : never

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_ExtractStateFromSetupStore-Type-parameters}%

Ім'я
SS

_ExtractStateFromSetupStore_Keys %{#Type-Aliases-_ExtractStateFromSetupStore_Keys}%

Ƭ _ExtractStateFromSetupStore_Keys<SS>: keyof { [K in keyof SS as SS[K] extends _Method | ComputedRef ? never : K]: any }

Тип, що дозволяє рефакторинг через IDE. Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_ExtractStateFromSetupStore_Keys-Type-parameters}%

Ім'я
SS

_GettersTree %{#Type-Aliases-_GettersTree}%

Ƭ _GettersTree<S>: Record<string, (state: UnwrapRef<S> & UnwrapRef<PiniaCustomStateProperties<S>>) => any | () => any>

Тип об'єкту гетерів, що отримують аргумент. Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_GettersTree-Type-parameters}%

Ім'яТип
Sextends StateTree

_MapActionsObjectReturn %{#Type-Aliases-_MapActionsObjectReturn}%

Ƭ _MapActionsObjectReturn<A, T>: { [key in keyof T]: A[T[key]] }

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_MapActionsObjectReturn-Type-parameters}%

Ім'яТип
AA
Textends Record<string, keyof A>

_MapActionsReturn %{#Type-Aliases-_MapActionsReturn}%

Ƭ _MapActionsReturn<A>: { [key in keyof A]: A[key] }

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_MapActionsReturn-Type-parameters}%

Ім'я
A

_MapStateObjectReturn %{#Type-Aliases-_MapStateObjectReturn}%

Ƭ _MapStateObjectReturn<Id, S, G, A, T>: { [key in keyof T]: Function }

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_MapStateObjectReturn-Type-parameters}%

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA
Textends Record<string, keyof S | keyof G | (store: Store<Id, S, G, A>) => any> = {}

_MapStateReturn %{#Type-Aliases-_MapStateReturn}%

Ƭ _MapStateReturn<S, G, Keys>: { [key in Keys]: Function }

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_MapStateReturn-Type-parameters}%

Ім'яТип
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
Keysextends keyof S | keyof G = keyof S | keyof G

_MapWritableStateObjectReturn %{#Type-Aliases-_MapWritableStateObjectReturn}%

Ƭ _MapWritableStateObjectReturn<S, T>: { [key in keyof T]: Object }

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_MapWritableStateObjectReturn-Type-parameters}%

Ім'яТип
Sextends StateTree
Textends Record<string, keyof S>

_MapWritableStateReturn %{#Type-Aliases-_MapWritableStateReturn}%

Ƭ _MapWritableStateReturn<S>: { [key in keyof S]: Object }

Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_MapWritableStateReturn-Type-parameters}%

Ім'яТип
Sextends StateTree

_Method %{#Type-Aliases-_Method}%

Ƭ _Method: (...args: any[]) => any

Оголошення типу %{#Type-Aliases-_Method-Type-declaration}%

▸ (...args): any

Загальний тип для функції, яка може виводити аргументи та повертати тип

Лише для внутрішнього використання

Параметри %{#Type-Aliases-_Method-Type-declaration-Parameters}%
Ім'яТип
...argsany[]
Повертає %{#Type-Aliases-_Method-Type-declaration-Returns}%

any


_Spread %{#Type-Aliases-_Spread}%

Ƭ _Spread<A>: A extends [infer L, ...(infer R)] ? _StoreObject<L> & _Spread<R> : unknown

Лише для внутрішнього використання.

Параметри типу %{#Type-Aliases-_Spread-Type-parameters}%

Ім'яТип
Aextends readonly any[]

_StoreObject %{#Type-Aliases-_StoreObject}%

Ƭ _StoreObject<S>: S extends StoreDefinition<infer Ids, infer State, infer Getters, infer Actions> ? { [Id in `${Ids}${MapStoresCustomization extends Record<"suffix", infer Suffix> ? Suffix : "Store"}`]: Function } : {}

Лише для внутрішнього використання.

Параметри типу %{#Type-Aliases-_StoreObject-Type-parameters}%

Ім'я
S

_StoreWithActions %{#Type-Aliases-_StoreWithActions}%

Ƭ _StoreWithActions<A>: { [k in keyof A]: A[k] extends Function ? Function : never }

Сховище, що розширене для дій. Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_StoreWithActions-Type-parameters}%

Ім'я
A

_StoreWithGetters %{#Type-Aliases-_StoreWithGetters}%

Ƭ _StoreWithGetters<G>: { readonly [k in keyof G]: G[k] extends Function ? R : UnwrapRef<G[k]> }

Сховище, що розширене для гетерів. Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_StoreWithGetters-Type-parameters}%

Ім'я
G

_UnwrapAll %{#Type-Aliases-_UnwrapAll}%

Ƭ _UnwrapAll<SS>: { [K in keyof SS]: UnwrapRef<SS[K]> }

Тип, що дозволяє рефакторинг через IDE. Лише для внутрішнього використання

Параметри типу %{#Type-Aliases-_UnwrapAll-Type-parameters}%

Ім'я
SS

Змінні

PiniaVuePlugin

Const PiniaVuePlugin: Plugin

Плагін для версії Vue 2, який має бути встановлений для роботи з pinia. Примітка: вам не потрібен цей плагін, якщо ви використовуєте Nuxt.js. Замість нього використовуйте buildModule: https://pinia.vuejs.org/ssr/nuxt.html.

Приклад

js
import Vue from 'vue'
import { PiniaVuePlugin, createPinia } from 'pinia'

Vue.use(PiniaVuePlugin)
const pinia = createPinia()

new Vue({
 el: '#app',
 // ...
 pinia,
})
import Vue from 'vue'
import { PiniaVuePlugin, createPinia } from 'pinia'

Vue.use(PiniaVuePlugin)
const pinia = createPinia()

new Vue({
 el: '#app',
 // ...
 pinia,
})

Параметр

Vue, який імпортується з 'vue'.

Функції

acceptHMRUpdate

acceptHMRUpdate(initialUseStore, hot): (newModule: any) => any

acceptHMRUpdate<Id, S, G, A>(initialUseStore, hot): (newModule: any) => any

Приклад

Type parameters

NameType
Idextends string = string
Sextends StateTree = StateTree
Gextends _GettersTree<S> = _GettersTree<S>
A_ActionsTree

Параметри

Ім'яТипОпис
initialUseStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>повернення defineStore до миттєвого оновлення
hotanyimport.meta.hot

Повертає

fn

▸ (newModule): any

Параметри
Ім'яТип
newModuleany
Повертає

any

Example

js
const useUser = defineStore(...)
if (import.meta.hot) {
 import.meta.hot.accept(acceptHMRUpdate(useUser, import.meta.hot))
}
const useUser = defineStore(...)
if (import.meta.hot) {
 import.meta.hot.accept(acceptHMRUpdate(useUser, import.meta.hot))
}

createPinia

createPinia(): Pinia

Створює екземпляр Pinia для використання додатком

Повертає

Pinia


defineStore

defineStore<Id, S, G, A>(id, options): StoreDefinition<Id, S, G, A>

Створює функцію useStore, яка отримує екземпляр сховища

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree = {}
Gextends _GettersTree<S> = {}
A{}

Параметри

Ім'яТипОпис
idIdідентифікатор сховища (повинен бути унікальним)
optionsOmit<DefineStoreOptions<Id, S, G, A>, "id">параметри для визначення сховища

Повертає

StoreDefinition<Id, S, G, A>

defineStore<Id, S, G, A>(options): StoreDefinition<Id, S, G, A>

Створює функцію useStore, яка отримує екземпляр сховища

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree = {}
Gextends _GettersTree<S> = {}
A{}

Параметри

Ім'яТипОпис
optionsDefineStoreOptions<Id, S, G, A>параметри для визначення сховища

Повертає

StoreDefinition<Id, S, G, A>

defineStore<Id, SS>(id, storeSetup, options?): StoreDefinition<Id, _ExtractStateFromSetupStore<SS>, _ExtractGettersFromSetupStore<SS>, _ExtractActionsFromSetupStore<SS>>

Створює функцію useStore, яка отримує екземпляр сховища

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
SSSS

Параметри

Ім'яТипОпис
idIdідентифікатор сховища (повинен бути унікальним)
storeSetup() => SSфункція, яка оголошує сховище
options?DefineSetupStoreOptions<Id, _ExtractStateFromSetupStore<SS>, _ExtractGettersFromSetupStore<SS>, _ExtractActionsFromSetupStore<SS>>додаткові параметри

Повертає

StoreDefinition<Id, _ExtractStateFromSetupStore<SS>, _ExtractGettersFromSetupStore<SS>, _ExtractActionsFromSetupStore<SS>>


disposePinia

disposePinia(pinia): void

Dispose a Pinia instance by stopping its effectScope and removing the state, plugins and stores. This is mostly useful in tests, with both a testing pinia or a regular pinia and in applications that use multiple pinia instances.

Parameters

NameTypeDescription
piniaPiniapinia instance

Returns

void


getActivePinia

getActivePinia(): undefined | Pinia

Отримує поточну активну Pinia, якщо вона є.

Повертає

undefined | Pinia


mapActions

mapActions<Id, S, G, A, KeyMapper>(useStore, keyMapper): _MapActionsObjectReturn<A, KeyMapper>

Дозволяє безпосередньо використовувати дії з вашого сховища без використання композиційного API (setup()), генеруючи об'єкт для використання в полі methods компонента. Значеннями об'єкта є дії, а ключами назви отриманих методів.

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA
KeyMapperextends Record<string, keyof A>

Параметри

Ім'яТипОпис
useStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>сховище, з якого мапити
keyMapperKeyMapperоб'єкт, щоб визначити нові імена для дій

Повертає

_MapActionsObjectReturn<A, KeyMapper>

Приклад

js
export default {
 methods: {
  // інші методи
  // useCounterStore має дві дії під назвами `increment` і `setCount`
  ...mapActions(useCounterStore, { moar: 'increment', setIt: 'setCount' })
 },

 created() {
   this.moar()
   this.setIt(2)
 }
}
export default {
 methods: {
  // інші методи
  // useCounterStore має дві дії під назвами `increment` і `setCount`
  ...mapActions(useCounterStore, { moar: 'increment', setIt: 'setCount' })
 },

 created() {
   this.moar()
   this.setIt(2)
 }
}

mapActions<Id, S, G, A>(useStore, keys): _MapActionsReturn<A>

Дозволяє безпосередньо використовувати дії з вашого сховища без використання композиційного API (setup()), генеруючи об’єкт для розширення в полі methods компонента.

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA

Параметри

Ім'яТипОпис
useStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>cховище, з якого зіставляти дані
keyskeyof A[]масив назв дій для зіставлення

Повертає

_MapActionsReturn<A>

Приклад

js
export default {
 methods: {
  // інші властивості методів
  ...mapActions(useCounterStore, ['increment', 'setCount'])
 },

 created() {
  this.increment()
  this.setCount(2) // передавайте аргументи як зазвичай
 }
}
export default {
 methods: {
  // інші властивості методів
  ...mapActions(useCounterStore, ['increment', 'setCount'])
 },

 created() {
  this.increment()
  this.setCount(2) // передавайте аргументи як зазвичай
 }
}

mapGetters

mapGetters<Id, S, G, A, KeyMapper>(useStore, keyMapper): _MapStateObjectReturn<Id, S, G, A, KeyMapper>

Псевдонім для mapState(). Ви повинні використовувати mapState() натомість.

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA
KeyMapperextends Record<string, keyof S | keyof G | (store: Store<Id, S, G, A>) => any>

Параметри

Ім'яТип
useStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>
keyMapperKeyMapper

Повертає

_MapStateObjectReturn<Id, S, G, A, KeyMapper>

Заборонено

використовуй mapState() натомість.

mapGetters<Id, S, G, A, Keys>(useStore, keys): _MapStateReturn<S, G, Keys>

Псевдонім для mapState(). Ви повинні використовувати mapState() натомість.

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA
Keysextends string | number | symbol

Параметри

Ім'яТип
useStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>
keysreadonly Keys[]

Повертає

_MapStateReturn<S, G, Keys>

Заборонено

використовуй mapState() натомість.


mapState

mapState<Id, S, G, A, KeyMapper>(useStore, keyMapper): _MapStateObjectReturn<Id, S, G, A, KeyMapper>

Дозволяє використовувати стан та гетери з одного сховища без використання композиційного API (setup()), генеруючи об'єкт для розширення у полі computed компонента. Значеннями об'єкта є властивості стану та гетери, а ключами - імена обчислюваних властивостей. За бажанням, ви також можете передати користувацьку функцію, яка отримає сховище як перший аргумент. Зауважте, що хоча вона має доступ до екземпляра компонента через this, вона не буде типізована.

Параметри типу

NameType
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA
KeyMapperextends Record<string, keyof S | keyof G | (store: Store<Id, S, G, A>) => any>

Параметри

NameTypeDescription
useStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>store to map from
keyMapperKeyMapperobject of state properties or getters

Повертає

_MapStateObjectReturn<Id, S, G, A, KeyMapper>

Приклад

js
export default {
 computed: {
  // інші обчислювані властивості
  // useCounterStore має властивість стану що називається `count` і гетер `double`
  ...mapState(useCounterStore, {
   n: 'count',
   triple: store => store.n * 3,
   // зверніть увагу, що ми не можемо використовувати стрілочну функцію, якщо потрібно мати доступ до `this`
   custom(store) {
    return this.someComponentValue + store.n
   },
   doubleN: 'double'
  })
 },

 created() {
  this.n // 2
  this.doubleN // 4
 }
}
export default {
 computed: {
  // інші обчислювані властивості
  // useCounterStore має властивість стану що називається `count` і гетер `double`
  ...mapState(useCounterStore, {
   n: 'count',
   triple: store => store.n * 3,
   // зверніть увагу, що ми не можемо використовувати стрілочну функцію, якщо потрібно мати доступ до `this`
   custom(store) {
    return this.someComponentValue + store.n
   },
   doubleN: 'double'
  })
 },

 created() {
  this.n // 2
  this.doubleN // 4
 }
}

mapState<Id, S, G, A, Keys>(useStore, keys): _MapStateReturn<S, G, Keys>

Дозволяє використовувати стан і геттери з одного сховища без використання композиції API (setup()), генеруючи об’єкт для розширення в полі computed компонента.

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA
Keysextends string | number | symbol

Параметри

Ім'яТипОпис
useStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>cховище, з якого зіставляти дані
keysreadonly Keys[]array of state properties or getters

Повертає

_MapStateReturn<S, G, Keys>

Приклад

js
export default {
 computed: {
  // інші обчислювані властивості
  ...mapState(useCounterStore, ['count', 'double'])
 },

 created() {
  this.count // 2
  this.double // 4
 }
}
export default {
 computed: {
  // інші обчислювані властивості
  ...mapState(useCounterStore, ['count', 'double'])
 },

 created() {
  this.count // 2
  this.double // 4
 }
}

mapStores

mapStores<Stores>(...stores): _Spread<Stores>

Дозволяє використовувати магазини без API композиції (setup()) шляхом генерації об’єкт, який буде розширено в полі computed компонента. Він приймає список визначень магазину.

Параметри типу

NameType
Storesextends any[]

Параметри

Ім'яТипОпис
...stores[...Stores[]]список сховищ для зіставлення з об’єктом

Повертає

_Spread<Stores>

Приклад

js
export default {
 computed: {
  // інші обчислювані властивості
  ...mapStores(useUserStore, useCartStore)
 },

 created() {
  this.userStore // сховище з ідентифікатором "user"
  this.cartStore // сховище з ідентифікатором "cart"
 }
}
export default {
 computed: {
  // інші обчислювані властивості
  ...mapStores(useUserStore, useCartStore)
 },

 created() {
  this.userStore // сховище з ідентифікатором "user"
  this.cartStore // сховище з ідентифікатором "cart"
 }
}

mapWritableState

mapWritableState<Id, S, G, A, KeyMapper>(useStore, keyMapper): _MapWritableStateObjectReturn<S, KeyMapper>

Те саме, що й mapState(), але створює також обчислювані сетери, щоб стан можна було змінювати. На відміну від mapState(), можна додавати лише властивості стану.

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA
KeyMapperextends Record<string, keyof S>

Параметри

Ім'яТипОпис
useStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>cховище, з якого зіставляти дані
keyMapperKeyMapperоб'єкт властивостей стану

Повертає

_MapWritableStateObjectReturn<S, KeyMapper>

mapWritableState<Id, S, G, A>(useStore, keys): _MapWritableStateReturn<S>

Дозволяє використовувати стан та гетери з одного сховища без використання композиційного API (setup()), генеруючи об'єкт для розширення у полі обчислюваних властивостей computed компонента.

Параметри типу

Ім'яТип
Idextends string
Sextends StateTree
Gextends _GettersTree<S>
AA
Keysextends string | number | symbol

Параметри

Ім'яТипОпис
useStoreStoreDefinition<Id, S, G, A>cховище, з якого зіставляти дані
keyskeyof S[]масив властивостей стану

Повертає

_MapWritableStateReturn<S>


setActivePinia

setActivePinia(pinia): Pinia

Вмикає або вимикає активну Pinia. Використовується в SSR та внутрішньо для виклику дій та гетерів.

Параметри

Ім'яТипОпис
piniaPiniaЕкземпляр Pinia

Повертає

Pinia

setActivePinia(pinia): undefined

Вмикає або вимикає активну Pinia. Використовується в SSR та внутрішньо для виклику дій та гетерів.

Параметри

Ім'яТипОпис
piniaundefinedЕкземпляр Pinia

Повертає

undefined

setActivePinia(pinia): undefined | Pinia

Вмикає або вимикає активну Pinia. Використовується в SSR та внутрішньо для виклику дій та гетерів.

Параметри

Ім'яТипОпис
piniaundefined | PiniaЕкземпляр Pinia

Повертає

undefined | Pinia


setMapStoreSuffix

setMapStoreSuffix(suffix): void

Змінює суфікс, доданий mapStores(). Може бути задано порожнім рядком. За замовчуванням "Store". Переконайтеся, що ви розширили інтерфейс MapStoresCustomization, якщо ви використовуєте TypeScript.

Параметри

Ім'яТипОпис
suffixstringновий суфікс

Повертає

void


skipHydrate

skipHydrate<T>(obj): T

Дозволяє Pinia пропустити процес гідратації даного об'єкта. Це корисно лише у налаштуваннях сховища, коли ви повертаєте об'єкт зі станом у сховищі, який насправді не є станом, наприклад, повернення екземпляра маршрутизатора зі сховища налаштувань. об'єкт зі станом у сховищі, який насправді не є станом, наприклад, повернення екземпляра маршрутизатора у налаштуваннях сховища.

Параметри типу

Ім'яТип
Tany

Параметри

Ім'яТипОпис
objTцільовий об'єкт

Повертає

T

obj


storeToRefs

storeToRefs<SS>(store): StoreToRefs<SS>

Створює об'єкт референції на всі властивості стану, гетери та додані плагінами властивості стану сховища. Подібний до toRefs(), але спеціально розроблений для сховищ Pinia, тому методи та нереактивні властивості повністю ігноруються.

Параметри типу

Ім'яТип
SSextends StoreGeneric

Параметри

Ім'яТипОпис
storeSSсховище для витягування референцій

Повертає

StoreToRefs<SS>

Released under the MIT License.